Prekių krepšelis

Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės elektroninėje parduotuvėje

 1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios Londukis.lt elektroninės parduotuvės taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privalomas teisinis dokumentas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo. Jame apibrėžiamos Šalių teisės ir pareigos, prekių pirkimo, apmokėjimo už jas, pristatymo/grąžinimo sąlygos bei tvarka. Kitos su prekių pirkimu ir pardavimu susijusios sąlygos.

1.2. Šiose Taisyklėse Pirkėju laikomas užsiregistravęs ir perkantis elektroninėje parduotuvėje asmuo. Elektroninėje parduotuvėje pirkti gali:

1.2.1. asmuo sulaukęs pilnametystės ir kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.2.2. juridinis asmuo.

1.3. Užsiregistruodamas elektroninėje parduotuvėje Londukis.lt ir pateikdamas užsakymą Pirkėjas patvirtina, jog jis turi teisę pirkti elektroninėje parduotuvėje.

1.4. Londukis.lt turi teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar pildyti šias Taisykles. Apie atliktus Taisyklių pakeitimus Pardavėjas informuoja Pirkėją šiame tinklapyje. Pakeitimai įsigalioja visiems pirkimams sudarytiems po paskelbimo momento. Dėl šios priežasties Londukis.lt rekomenduoja su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.

1.5. Pardavėjas neprisiima atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su šiomis Taisyklėmis.

 1. Asmens duomenų apsauga

2.1. Prieš įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje Londukis.lt Pirkėjas privalo užsiregistruoti elektroninės parduotuvės svetainėje, nurodydamas duomenis, reikalingus registracijai atlikti.

2.2. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis pirkėjas sutinka, kad jo nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiami būtini pranešimai prekių užsakymui, apmokėjimui ir pristatymui vykdyti, taip pat informacijai apie išskirtinius pasiūlymus, naujienas, akcijas perduoti.

2.3. Pirkėjas privalo nurodyti sekančius būtinus elektroniniam pirkimui savo asmens duomenis – vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį.

2.4. Pirkėjas, užsiregistruodamas Londukis.lt elektroninėje parduotuvėje, suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse numatytais tikslais.

2.5. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Pardavėjas užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

2.6. Pardavėjas ir/ar jo elektroninės parduotuvės Londukis.lt partneriai pateiktus Pirkėjo asmens duomenis naudoja tik su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusioms paslaugoms. Pardavėjas neatskleis Pirkėjo asmens duomenų kitiems tretiesiems asmenims, išskyrus šiame punkte paminėtus elektroninės parduotuvės partnerius arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais gavęs įpareigojimą tai atlikti.

2.7. GDPR – BDAR reikalavimai. Paruošti užsakymą ir įvykdyti pardavimą neįmanoma be kliento vardo, pavardės, adreso, kitų rekvizitų ir informacijos, kurie reikalinga siunčiant užsakymą. Visi šie duomenys kaupiami sistemos duomenų bazėje ir mes privalome laikytis naujai priimtų duomenų apsaugos įstatymų. Šis įstatymas įpareigoja pardavėją suteikti klientui galimybę gauti savo saugomus duomenis ir pateikti prašymą dėl duomenų pašalinimo. Bet kokiu metu Jūs turite galimybę pasiekti savo duomenis, kuriuos nurodėte mūsų Londukis.lt vaikiškų drabužių internetinėje parduotuvėje. Daugiau informacijos rasite savo paskyros administracinės dalies, “Duomenų apsauga (BDAR)”, skiltyje.

 1. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

3.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformuoja ir pateikia prekių užsakymą.

3.2. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas įpareigoja ir Pardavėją ir Pirkėją numatytų sąlygų laikymosi. Užsakytų prekių kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos Pirkėjui ir Pardavėjui, ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

3.3. Tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudarytos pirkimo-pardavimo sutartys yra saugomos elektroninėje parduotuvėje Londukis.lt. 3.4 Suformavus užsakymą jis elektroninėje parduotuvėje saugomas 1 val. Neapmokėjus užsakymo per 1 val. jis yra atšaukiamas.

 1. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti interneto parduotuvėje Londukis.lt vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti ir/ar keisti elektroninėje parduotuvėje Londukis.lt sudarytą prekių pirkimo-pardavimo sutartį, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos, jeigu prekės nebuvo sugadintos, naudotos, nepasikeitė jų išvaizda. Tai apibrėžia Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalis.

4.3. Užsakyto ir suformuoto Prekių krepšelio anuliavimas ar koregavimas nėra galimas.

4.4. Pirkėjas turi teisę pareikšti savo nuomonę apie elektroninėje parduotuvėje esančias prekes, rašydamas komentarus atsiliepimuose.

4.5. Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad komentarų turinys atitiks šiuos reikalavimus:

 • yra teisingas ir konkretus, susijęs tik su komentuojama preke;
 • nenaudos komentarų reklamos tikslais;
 • neklaidins, neįžeis, nevartos necenzūrinių žodžių;

4.6. Pardavėjas pasilieka teisę šalinti Pirkėjo komentarus, neatitinkančius aukščiau išdėstytų reikalavimų.

 1. Pardavėjo teisės

5.1. Pardavėjas gali apriboti Pirkėjui naudotis elektronine parduotuve Londukis.lt, jeigu jis kenkia elektroninės parduotuvės darbui, jos duomenų saugumui ar nevykdo privalomų šios sutarties įvykdymui įsipareigojimų.

5.2. Jeigu Pardavėjo partneriams nepavyksta susisiekti su Pirkėju per nustatytą terminą atsiimant prekes užsakymas yra atšaukiamas ir grąžinamas atgal į vaikiškų drabužių parduotuvę Londukis.lt

 1. Pirkėjo įsipareigojimai ir atsakomybė

6.1. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.

6.2. Pirkėjui, be svarbių priežasčių atsisakant priimti prekes, Pardavėjas gali pareikalauti iš Pirkėjo apmokėti pristatymo kaštus, o Pirkėjas privalo juos apmokėti.

6.3. Pirkėjas pilnai atsako už savo veiksmus, atliktus prisiregistravus elektroninėje parduotuvėje Londukis.lt. Pirkėjas įsipareigoja saugoti savo registracijos duomenis ir atsako už jų saugumą. Neperduoda prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims. Jei registracijos duomenis naudoja trečiasis asmuo, jis bus laikomas pirkėju. Apie prarastus prisijungimo prie elektroninės parduotuvės Londukis.lt duomenis Pirkėjas nedelsiant privalo informuoti Londukis.lt.

Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus neteisėtai pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki elektroninės parduotuvės Londukis.lt informavimo momento. Tokiu atveju Londukis.lt turi teisę manyti, kad veiksmus interneto parduotuvėje atliko Pirkėjas.

6.4. Pirkėjas yra pilnai ir visiškai atsakingas už elektroninėje parduotuvėje Londukis.lt registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjui joje pateikus netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

6.5 Apmokėti suformuotą užsakymą per 7 dienas.

6.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

6.7. Elektroninės parduotuvės Londukis.lt Pirkėjai privalo laikytis šių Taisyklių bei sąlygų ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 1. Pardavėjo įsipareigojimai ir atsakomybė

7.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas pirkti elektroninėje parduotuvėje Londukis.lt.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti laiku.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja saugoti Pirkėjo asmeninę informaciją.

7.4. Jeigu Pardavėjas negali pristatyti elektroninėje parduotuvėje Londukis.lt įsigytos prekės, Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui jos atsisakius – nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį ir per 7 darbo dienas grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus.

7.5. Jeigu Pirkėjas per 30 dienų nuo prekės pristatymo dienos grąžina kokybišką (nesugadintą, nenaudotą, nepakitusios išvaizdos) prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) dienas nuo tos dienos, kai grąžintos prekės pristatytos Pardavėjui. Prekių grąžinimas galimas tik Pardavėjo grąžinimo taisyklėse nurodytais būdais. Pirkėjui grąžinus prekę būdais, nenurodytais Londukis.lt grąžinimo taisyklėse – kompensacija už grąžinimo išlaidas suteikiama nėra.

7.6. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis.

7.7. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

 1. Prekių kainos

8.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje Londukis.lt nurodomos eurais. Pardavėjas yra PVM mokėtojas. PVM įtrauktas į kainą, patvirtinus užsakymą prie bendros prekių sumos pridedamas pristatymo mokestis (jeigu jis yra).

 1. Prekių užsakymas ir apmokėjimas

9.1. Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje Londukis.lt išsirenka prekes ir suformuoja jų krepšelį. Eiliškumo tvarka Pirkėjas suveda duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms apmokėti ir pristatyti – vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės ir telefoną. Tokiu būdu suformuojamas prekių užsakymas.

9.2. Prekių užsakymas yra skaitomas apmokėtu ir jis perduodamas tolesniam vykdymui kai gaunamas Pirkėjo mokėjimas per banką. Pirkėjui pasirinkus apmokėjimą po prekės pristatymo, sutartis laikoma vykdytina Pirkėjui patvirtinus savo užsakymą parduotuvėje. Užsakymo suma – tai visų prekių krepšelio kaina atėmus Lojalaus kliento kortelės ir kitas nuolaidas. Suformavus užsakymą jis elektroninėje parduotuvėje saugomas 7d. Neapmokėjus užsakymo per 7d. jis yra atšaukiamas, o prekės grąžinamos į pagrindinį sandėlį.

9.3. Klientas gali atsiskaityti už prekes:

9.3.1. naudojantis klientui patogius atsiskaitymo būdus per Paysera sistemą;

 1. Prekių pristatymas

10.1. Užsakydamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.

10.2. Pirkėjas privalo priimti prekes pats. Jei Pirkėjas prekių priimti pats negali, bet prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl pristatytų prekių netinkamam asmeniui.

10.3. Pardavėjas dažniausiai pristato prekes Pirkėjui per 7 darbo dienas, jeigu užsakymą jis patvirtina iki 14.00 val. Šis prekių pristatymo terminas yra preliminarus. Jeigu prekės šiuo metu nėra Londukis.lt elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Susipažindamas su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas sutinka, jog prekių pristatymas gali vėluoti dėl nepriklausomų nuo Pardavėjo aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti naujus prekių pristatymo terminus.

10.4. Prekių pristatymas ir grąžinimas vykdomas tik Londukis.lt puslapyje nurodytais metodais ir reikalavimais.

Užsakymo suma – tai visų prekių krepšelio kaina atėmus lojalumo ir kitas nuolaidas. Pristatant į Kuršių Neriją papildomai pridedamas 21 Eur mokestis su PVM už kiekvieną siuntą.

10.5. Prekių pristatymo ir grąžinimo kainos ir sąlygos gali keistis atsižvelgiant į tuo metu galiojančius partnerių pasiūlymus. Pristatymo kaina nurodyta vienam prekių užsakymui. Jeigu Pirkėjas atsisako prekės pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžina kokybišką prekę Pirkėjui bus grąžinama visa prekės įsigijimo kaina bei Pardavėjo nurodyta pigiausia pristatymo kaina. Remiantis civilinio kodekso CK 6.22811 str. 3 d. Pardavėjas neprivalo gražinti Pirkėjui papildomų pristatymo išlaidų susidariusių dėl brangesnio pristatymo būdo pasirinkimo.

10.6. Pardavėjas neatsako už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui yra pristatomos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių su Pardavėju, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

10.7. Pirkėjas, gavęs prekes, privalo patikrinti siuntos būklę (ar nėra pažeista išorinė pakuotė) bei pasirašyti sąskaitą faktūrą ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius PVM sąskaitą faktūrą ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės.

Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti prekių grąžinimo akte (pridedamas prie siuntos), surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo ataskaitą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.

Jeigu Pirkėjas, priėmęs siuntą, pastebi prekių neatitikimą, gamyklinį broką ar kitus prekių defektus, apie tai nedelsdamas (ne vėliau kaip per 24 val. nuo siuntos gavimo) informuoja Pardavėją. Pasitvirtinus skundui dėl netinkamos prekių kokybės ir Pirkėjui grąžinus netinkamos kokybės prekes, Pardavėjas įsipareigoja per 7 (septynias) darbo dienas grąžinti pinigus už prekę, kartu padengiant ir grąžinimo išlaidas. Pirkėjai siuntas atsiėmę iš paštomatų ir pastebėję neatitikimus apie tai privalo nedelsiant informuoti Londukis.lt.

10.8. Visų parduodamų Londukis.lt prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad interneto parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių;

10.9. Jeigu Pirkėjas atsisako prekės pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžina kokybišką prekę Pirkėjui bus grąžinama visa prekės įsigijimo kaina bei Pardavėjo nurodyta pigiausia pristatymo kaina. Remiantis civilinio kodekso CK 6.22811 str. 3 d. Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui papildomų pristatymo išlaidų susidariusių dėl brangesnio pristatymo būdo pasirinkimo.

 1. Prekių grąžinimas ar keitimas

11.1. Kokybiškos bet netikusios ne maisto prekės gali būti grąžinamos ar keičiamos per 30 dienų nuo jų gavimo dienos. Šių prekių grąžinimas vykdomas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalimi. Parduotų nekokybiškų prekių trūkumai šalinami, prekės keičiamos ar grąžinamos per įstatymo numatytą garantinį laikotarpį vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“. Perkant nuotoliniu būdu, negrąžinamų prekių sąrašą numato Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228 (10) straipsnis. Būdamos tinkamos kokybės ir įsigytos nuotoliniu būdu negrąžinamos greitai gendančios prekės ir kt. Su visu negrąžinamų prekių sąrašu galima susipažinti šioje nuorodoje: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/asr

11.2. Norėdamas grąžinti kokybišką prekę Pirkėjas turi užpildyti prekių gražinimo dokumentą.

11.3. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:

11.3.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

11.3.2. Grąžinama prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistomis etiketėmis, nenuplėštomis apsauginėmis plėvelėmis ir kt.);

11.3.4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo gauta iš Pardavėjo;

11.3.5. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir užpildytą grąžinimo dokumentą (aktą);

11.3.6. Grąžinant prekes, prašome vadovautis prekių grąžinimo tvarka ir taisyklėmis, nurodytomis Londukis.lt tinklapio informacijoje. Jei Pirkėjas nusprendžią prekes grąžinti kitokia tvarka nei nurodyta Londukis.lt tinklapio informacijoje, grąžinamų prekių pristatymo išlaidos nebus kompensuojamos.

11.3.7. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų;

11.4. Už Pirkėjo nupirktas, bet vėliau gražintas prekes sumokėti pinigai pervedami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos, nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip.

 1. Apsikeitimas informacija

12.1. Pardavėjas informuoja Pirkėją, naudodamasis jo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu arba telefonu, o Pirkėjas gali naudotis kontaktais nurodytais elektroninėje parduotuvėje Londukis.lt.

 1. Duomenų sauga ir Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

13.1. Pardavėjas gali taikyti įvairius pasiūlymus, pranešimus, keisti jų sąlygas ar jas nutraukti.

13.2. Registracijos metu Pirkėjas išreiškia savo sutikimą gauti įvairius pasiūlymus pažymėdamas varnele. Tokiu būdu jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai (naujienlaiškiai) apie elektroninės parduotuvės Londukis.lt akcijas bei pasiūlymus. Jeigu Pirkėjas nepageidauja gauti reklaminių pasiūlymų ar informacinių pranešimų, Pardavėjas nenaudos Pirkėjo asmens duomenų rinkodaros tikslais, išskyrus tuos, kurie būtini vykdant Pirkėjo suformuotą užsakymą.

13.3. Nenorėdamas gauti jam skirtų pasiūlymų arba jų atsisakydamas Pirkėjas pats tai atlieka prisijungęs prie savo paskyros Londukis.lt arba susisiekus kontaktais: https://www.londukis.lt/?page_id=357

 1. Baigiamosios nuostatos

14.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

14.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

14.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

14.4. Jeigu Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą ar skundą dėl elektroninės parduotuvės Londukis.lt įsigytos prekės Pirkėjas gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.

Privatumo politika ir slapukai

Bendrosios nuostatos.

 1. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remiantis yra tvarkomi elektroninėje parduotuvėje (toliau – LONDUKIS.LT ) lankytojų asmens duomenis.
 2. Asmens duomenys renkami, tvarkomi ir saugomi automatiniu būdu, teisėtais tikslais, kai duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis LONDUKIS.LT naudojimosi taisyklių, įskaitant, bet neapsiribojant, pirkimo-pardavimo taisyklių. Sutikimas galioja neribotą laiką.
 3. Asmens duomenys, kuriuos mes kaupiame yra tik tie, kuriuos Jūs savo noru pateikėte svetainėje ir Jūs sutinkate, kad asmens duomenys būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.
 4. Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Lietuvos Respublikos valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Asmens duomenys.

 1. Asmens duomenys yra asmens vardas ir pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas arba telefono numeris.
 2. Asmens duomenys naudojami asmens identifikavimo tikslais, laikantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų.
 3. Asmuo turi teisė bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją pranešdamas apie tai adresu londukis@gmail.com.

Asmens duomenų išsaugojimas ir apdorojimas.

 1. LT  naudojimo metu surinkti duomenys, kaip IP adresas, data, laikas ir peržiūrėti puslapiai yra kaupiami statistikos tikslais. IP adresas lankytojų identifikavimo tikslu nenaudojamas.
 2. Asmens vardas ir pavardė, pašto adresas, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris naudojami siekiant apdoroti Jūsų prekių užsakymus, išrašyti finansinius dokumentus (pvz., PVM sąskaitas faktūras), spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu, informuoti lankytoją apie įdomius pasiūlymus, vykdyti kitus įsipareigojimus. Toks duomenų gavimas, apdorojimas ir naudojimas yra vykdomas pirkimo-pardavimo taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis.
 3. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
 4. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims.

 1. Surinkti asmens duomenys yra naudojami tik įmonės viduje ir turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik punkto 3 skyriaus 2 punkto tikslams pasiekti.
 2. Tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Slapukų (Cookies) ir internetinio stebėjimo panaudojimas.

 1. LT naudoja „Google Analytics“ tinklalapio analizės paslaugą, kurią teikia Google Inc. Google Analytics“ naudoja  internetinio srauto slapukus, kurie padeda matyti kokius puslapius vartotojas lanko. Tai padeda internetinio srauto duomenų analizei atlikti bei pagerinti naršymo kokybę internetiniame puslapyje, atsižvelgiant  į vartotojų elgseną. Šią informaciją  naudoja tik statistinės analizės tikslais. Slapukų surenkama informacija apie veiksmus svetainėje (įskaitant Jūsų IP adresą) bus persiunčiama ir saugoma Google serveriuose Jungtinėse Amerikos Valstijose. Šią informaciją Google naudos veiksmams svetainėje įvertinti, svetainės operatoriams skirtoms ataskaitoms apie svetainės aktyvumą sudaryti bei kitoms su svetaine ir interneto naudojimu susijusioms paslaugoms teikti. Google gali persiųsti šią informaciją trečiosioms šalims, jeigu to reikalauja įstatymai arba jei šios trečiosios šalys apdoroja informaciją Google pavedimu. Bet kokiu atveju, Google Jūsų IP adreso nesusies su kitais Google turimais duomenimis. Slapukai savarankiškai neidentifikuoja konkretaus asmens. Duomenys surinkti slapukų pagalba daugiau susiję su konkretaus kompiuterio panaudojimu negu su konkrečiu interneto naudotoju, tačiau Jūs galite atsisakyti slapukų naudojimo, naršyklėje pasirinkdami tam tikrus nustatymus. Visgi atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tokiu atveju Jūs negalėsite išnaudoti visų svetainės teikiamų funkcijų. Naudodamiesi šia svetaine Jūs pareiškiate, kad sutinkate su Jūsų pateiktų duomenų Google apdorojimu aukščiau aprašytu būdu ir nurodytais tikslais.

Nepilnamečių asmenų apsauga.

 1. Vaikai ir nepilnamečiai asmenys iki 18 metų neturėtų pateikti asmens duomenų  neturėdami tėvų ar globėjų sutikimo. Vaikų asmens duomenų nereikalaujama, jie nėra nerenkama ir neperduodami tretiesiems asmenims.

Privatumo politikos keitimas ir baigiamosios nuostatos.

 1. Asmens duomenų tvarkymo taisykles iš dalies ar visiškai gali būti pakeistos. Asmens duomenų tvarkymo taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami svetainėje.
 2. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Asmens duomenų tvarkymo taisyklių redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis svetainės paslaugomis.
 3. Jei po Asmens duomenų tvarkymo taisyklių papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės svetainės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja redakcija.
 4. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.

 

EnglishLithuanianRussian